top of page
Bal arıları

Gizlilik ve Güvenlik

Sayın babaminkovani.com Üyesi,

babaminkovani.com, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, adres, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

babaminkovani.com sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece babaminkovani.com bünyesinde kullanılmaktadır.

babaminkovani.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

babaminkovani.com, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde babaminkovani.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin babaminkovani.com arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Üyelerimiz, babaminkovani.com’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

babaminkovani.com, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

 

SATICI BİLGİLERİ

Ticari Unvanı : Güzin Gürkaya

Telefon : 490 546 519 09 93

Sipariş E-Mail : babaminkovani@gmail.com

Bilgi E-Mail : babaminkovani@gmail.com

 

ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Ünvanı : (fatura-kullanıcı-adı) – (kullanıcı-adı)

T.C Kimlik No : (tc-no)

Adresi : (fatura-adresi)

Telefon : (telefon-no)

Eposta: (e-posta-adresi)

 

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, alıcının, Babamın Kovanı adı altında Güzin Gürkaya’ya ait https://babaminkovani.com/ veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“Web Sitesi”), satıcıya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Güzin Gürkaya Babamın Kovanı ile akdetmiş oldukları web sitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu sözleşme konusu ürün satışında Güzin Gürkaya Babamın Kovanı’nın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

Ödeme Şekli ve Planı:

Çevirimiçi sanal POS uygulaması üzerinden kredi kartı ile TL. veya havale cinsinden ödenmiştir.

Alınan Vade Farkı:

Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: % veya seçtiğiniz taksit tutarı karşılık gelen tutardır. Siparişi takip eden 3 iş günü içinde sevkiyatlara başlanacaktır. Sevkiyat, yedi (7) iş günü içinde tamamlanabilir.

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

MADDE 4 – MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, alıcının satıcıdan satın almış olduğu mal/hizmetin alıcıya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/hizmet, alıcının sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Mal/Hizmet’in teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcının, web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları satıcıya ait olacaktır. Malın teslimatı; satıcının stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı mal/hizmeti, alıcı tarafından mal/hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle alıcı tarafından mal/hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, web sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Alıcı’nın, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan mal/hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar alıcıya aittir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmet’i 3 (üç) gün içinde satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri alıcıya aittir.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile alıcıya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

Alıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcıya ulaşması tarihinden itibaren satıcının malı geri alacağını satıcı taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde satıcıya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

Cayma hakkının kullanılması halinde;

a) Alıcıya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur.

b) 14 (on dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli alıcıya

ödediği şekilde iade edilir. Ürün satıcıya iade edilirken, ürün teslimi sırasında alıcıya ibraz edilmiş olan original faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli satıcıya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.

 

MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz;

a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri,

b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler,

c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri

gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

d) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

e) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,

f) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler,

g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

MADDE 10 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Tüketiciler, satıcı ile sorunları olursa, sorunu satıcının çözememesi durumunda, işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici mahkemesine yapabileceklerdir.

MADDE 11 – MAL/HİZMETİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin veya vadeli fiyatı, peşinat fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya Güzin Gürkaya Babamın Kovanı tarafından yapılan indirimler, kuponlar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 12 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 13 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda satıcının ve Güzin Gürkaya Babamın Kovanı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu sözleşme, taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI: Güzin Gürkaya

ALICI:

TARİH:

bottom of page